Algemene verordening gegevensbescherming

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.
Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.
Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Sanne’s hondenservice doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

• Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn.
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?
Sanne’s hondenservice is een uitlaatservice en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66908604 en is gevestigd op Glipperweg 77 te Heemstede.

Privacy statement Sanne’s hondenservice
Sanne’s hondenservice is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:
Sanne’s hondenservice heeft uw gegevens digitaal genoteerd tijdens het intakegesprek en vervolgens uitgeprint, te weten:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
• Gegevens hond(en)
De digitale versie van deze gegevens wordt na printen verwijderd.
Indien u geen klant meer bent bij Sanne’s hondenservice worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd. Om belastingtechnische redenen wordt de boekhouding wel 7 jaar achter gesloten deuren bewaard.

Waarom verzamelen wij uw gegevens:
• I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant
• Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen
• NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen
• Facturatie van de af te nemen diensten
• Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:
• U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)
• Sanne’s hondenservice heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten
• Sanne’s hondenservice heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken
• Sanne’s hondenservice heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Deelt Sanne’s hondenservice gegevens met derden?
Sanne’s hondenservice zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaart Sanne’s hondenservice uw persoonsgegevens:
Sanne’s hondenservice bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u:
• U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.
• Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
• U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@sanneshondenservice.nl, Sanne’s hondenservice zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanne’s hondenservice bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring Sanne’s hondenservice kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Sanne’s hondenservice. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Contact Info
Heemstede
06-18715900‬